Dokument

Möjaskärgårdens Bredband

ekonomisk förening

håller ordinarie

 

ÅRSMÖTE

 

6/6-2013

 kl. 10.00 – 11.00

i Möjahallen

 

 

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Budget
 11. Medlemsavgift och andra avgifter
 12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av föreningens och styrelsens ordförande
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande
 17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.    * Beslut om att gå vidare med projektet och att starta utbyggnaden så snart alla formella beslut om bidrag tagits.

                        Utbyggnaden kommer att etappindelas med målsättningen att så många

                        abonnenter som möjligt skall anslutas i den takt som beviljade bidrag medger.

                        Beslut om etappindelning fattas av styrelsen.

 1. Mötets avslutas

 

 

Välkomna!