Vårdkasen (ur boken om Möja)

(Texten hämtad från Boken om Möja som utkom 2003) och varsamt redigerad)

Vårdkaseberget vid Möja skola erbjuder en fantastisk utsikt över bygden och skärgården. Här står Sveriges sist byggda vårdkase. Möjas vårdkase byggdes från början av landstormsmän år 1914 för att kunna fungera som ersättning om telefonförbindelserna med fastlandet skulle krångla. Genom att sticka kasen i brand skulle man kunna larma kringliggande öar när det var fara å färde, precis som i gamla tider.

En vårdkase, eller vaktstapel som det kallades på fornsvenska består av ved och timmer samt ofta en tjärtunna högst upp. Dagens vårdkase är en lite förenklad variant av den ursprungliga, och istället för ett kompakt inre bestående av stora mängder ved har man idag en metallställning mot vilken större stockar lutas i ungefär samma form som en lappkåta.

Kase, böte och bötevakt

Längs kusten fanns förr en hel kedja med vårdkasar inom synhåll från varann, och när något allvarligt inträffade satte man eld på kasen för att larma kringliggande kasar som också kunde stickas i brand och på så sätt skicka varningen vidare.

Redan på 900-talet omnämer Snorre Sturlasson ett vårdkasesystem, så seden är gammal, och det finns många olika ortsnamn som på olika sätt har anknytning till den här företeelsen, till exempel böte, eld, kase, vadkase, kummel och vitul

Det äldsta rent svenska ordet för kase var böte vilket på dalmål betyder framsläpad vedstapel. Ordet böte förekommer i många olika varianter i landet, och i Möjas omedelbara närhet har vi ön Högböte, och ute vid Storöskaten finns Elgböte.

Ursprungligen var det bönder och bofasta män som fick fullgöra bevakningsplikten vid vårdkasarna och lagen utmätte hårda straff för den som inte fullgjort sin vakttjänst. Det fanns dessutom tre olika typer av vakt beroende på hur viktig den anses vara. Bötevakten var viktigast då den var belägen på en plats som ansvarade för ett stort område, exempelvis långt ute i skärgården. I Upplandslagens konungabalk finns följande anvisningar:

Nu väntar man fiendehär till sitt land. Då vill de sätta ut skydd för sitt land: byvakt,

strandvakt och bötevakt. Uteblir någon från byvakt eller finnes försumlig i sådan vakt böte

han tre örer, uteblir någon från strandvakt eller finnes försumlig sådan böte han tre marker,

uteblir någon från bötevakt eller finnes fursumlig i sådan tjänst är böterna härför sex marker

 

Det förekom bestämmelser för exakt vad som skulle ske för att vårdkasen skulle stickas i brand. Till exempel väntade dryga straff om man larmat efter att ha sett fyra fientliga skepp. Om det däremot dök upp ett femte skepp vid horisonten hade vaktkarlen inget att frukta.

Vårdkasens vänner

Idag fyller väl inte vårdkasen någon praktisk funktion, men den tjänar som ett viktigt minnesmärke över tid som varit och det är lätt att föreställa sig en hel kedja av brinnande vårdkasar när kriget kom i forna tider.

Kasen har tjänat som utkikspunkt och även riktmärke för sjöfarande ända sedan den byggdes. Den höll på att förfalla, men restaurerades av intresserade Möjabor på 30-talet. Dessa Möjabor bildade då föreningen Vårdkasens vänner som än idag ansvarar för kasens skötsel.

Från föreningens start år 1936 finns följande protokoll bevarat:

Under Konung Gustaf den V trettionde regeringsår söndagen den 1 november 1936 hände det sig att en på Möja bosatt Stockholmare Sven Marcus fyllde 60 år. Bjudningskort hade skickats med anhållan om högtidsklädsel vilket gav anledning att en del av inbjudna luftade på sina naftalindoftande frackar. Bland talarnas mångfald var även folkskollärare Hj. Pettersson som sedan han vederbörligt harangerat födelsedagsbarnet föreslog någonting som väckte de övrigas högjudda gillande.

Han erinrade om världskriget 1914-1918 då den på Möja förlagda landstormen hade upprest ett minnesmärke, en vårdkase, men som nu höll på att ruttna ner. Han föreslog nu att de närvarande skulle bilda en förening som skulle åta sig att hålla vårdkasen i gott stånd. Ingen av de närvarande hade något att invända, föreningen bildades genast med Folke Pettersson som ordförande. Ordförandens första klubblslag gällde utbringande av en skål för den nya föreningen vilken fick namnet Vårdkasens vänner eller V.K.V

Så småningom bestod föreningen av 15 medlemmar med livstidsmandat. Nya medlemmar väljs in vid någons frånfälle, och endast män är med i föreningen. Namnen på föreningens medlemmar genom åren kan med viss svårighet läsas på den kopparplatta som finns på sjösidan om kasen.

 

5 Jun 2015